പരീക്ഷക്കായി പുലർച്ചെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ വെട്ടേറ്റ് ചോര വാർന്ന നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

പരീക്ഷക്കായി പുലർച്ചെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ വെട്ടേറ്റ് ചോര വാർന്ന നിലയിൽ കണ്ടെത്തി