റഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രം പൊളിച്ചുമാറ്റാന്‍ കോടതി ഉത്തവ്

റഷ്യയിലെ വേദിക്ക് കള്‍ച്ചറല്‍ സെന്ററിലെ ഏറ്റവും വലിയ  ഹിന്ദുക്ഷേത്രം  പൊളിച്ചുമാറ്റാന്‍ സെന്റ് പിറ്റേഴ്‌സ്  ബെര്‍ഗിലുള്ള കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നു.  ഈ വിധിക്കെതിരെ