വജ്രലോകത്തെ ഭീമാകാരന്‍; കള്ളിനണ്‍

ഭൂമിയില്‍ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതില്‍ ഏറ്റവും വലിപ്പമേറിയതും മൂല്യമേറിയതുമായ വജ്രക്കല്ലാണ് കള്ളിനണ്‍ ഡയമണ്ഡ്. 3106 മെട്രിക്ക് കാരറ്റ് ഭാരവും 10 സെന്റീമീറ്റര്‍