മുഖ സൗന്ദര്യം വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ വെള്ളരിക്കാ ഫെയ്‌സ് പാക്കുകള്‍

മുഖം സുന്ദരമാക്കാന്‍ വീട്ടില്‍ തന്നെ ഒരുക്കിയെടുക്കാവുന്ന ചില പാക്കുകളുണ്ട്. വെള്ളരിക്ക കൊണ്ടു തയ്യാറാക്കാവുന്ന് മൂന്നു ഫെയ്‌സ് പാക്കുകളിതാ..