ക്യൂബയിൽ റൗൾ കാസ്ട്രോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മേധാവി സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നു

ഈ വരുന്ന ജൂണിൽ 90 വയസ്സ് തികയുന്ന റൗൾ കാസ്ട്രോ മരിക്കുന്നതുവരെ ദ്വീപിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തിയായി തുടരുമെന്ന് പല