കാക്ക കൊത്താതിരിക്കാൻ സിന്ദൂരം വാരി പൂശാൻ വരട്ടെ: സിന്ദൂരത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ രാസവസ്തു

ത്വക്ക് കാന്‍സര്‍ പിടിപെടുവാൻ ഈ അളവിൽ ലെഡ് ശരീരത്തിൽ എത്തിയാൽ മതിയാകുമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാരും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്....