മോന്‍സന്റെ വീട്ടില്‍ നിന്നും ശില്‍പ്പങ്ങളും വിഗ്രഹങ്ങളും ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് പിടിച്ചെടുത്തു

ട്ടകത്തിന്റെ എല്ല് രൂപമാറ്റം വരുത്തി നിര്‍മ്മിച്ച ആനക്കൊമ്പ് മാതൃക ബംഗ്ലുരുവിലെ വ്യവസായിക്ക് വിറ്റുവെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് മൊഴി ലഭിച്ചത്.