കാലാവസ്ഥ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്‌ക്രീനിൽ തെളിഞ്ഞത് നീലച്ചിത്ര ദൃശ്യങ്ങൾ; മാപ്പ് പറഞ്ഞ് ടിവി ചാനൽ

ഇത്തരത്തിൽ ഒന്ന് നടന്നിട്ടും ആദ്യം അവതാരകയുടെയോ പ്രൊഡ്യൂസറുടെയോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നില്ല.