ലുക്കിലും വർക്കിലും പുതിയ മാറ്റങ്ങളുമായി ക്രേറ്റ എത്തുന്നു

വാഹന രംഗത്ത് ധാരാളം ആരാധകരെ സൃഷ്ട്ടിച്ച കാറാണ് ഹ്യൂണ്ടേയ്‌യുടെ എസ്‌യുവിയായ ക്രേറ്റ. പുതിയ മാറ്റങ്ങളും പുതുക്കിയ പ്രത്യേകതകളുമായി ക്രേറ്റയുടെ