സിപിഎം പ്രവർത്തകരുടെ ആക്രമണം; പ്രതിയെ പിടിക്കാൻ പോയ എസ്ഐ ഉൾപ്പെടെ നാലു പൊലീസുകാർക്ക് പരിക്കേറ്റു

സിപിഎം പ്രവർത്തകരുടെ ആക്രമണം; പ്രതിയെ പിടിക്കാൻ പോയ എസ്ഐ ഉൾപ്പെടെ നാലു പൊലീസുകാർക്ക് പരിക്കേറ്റു