2021ൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യയിൽ; റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്

ഇപ്പോഴും ഏഴ് ഇന്ത്യൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ തങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗിന്റെ പേരിൽ ജയിലിൽ കഴിയുകയാണെന്നും സിപിജെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു