മിനിമം വേതനം 18000,വാർധക്യ പെൻഷൻ 6000,പൊതുമേഖലയുടെ സംരക്ഷണം: സിപിഎം പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കി

ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് രംഗത്ത് സ്വകാര്യ കമ്പനികളെ ഒഴിവാക്കുമെന്നും മൊത്തം ദേശീയവരുമാനത്തിന്‍റെ അഞ്ച് ശതമാനം ആരോഗ്യരക്ഷയ്ക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കുമെന്നും പത്രികയിൽ വാഗ്ദാനമുണ്ട്