കോൺഗ്രസ് മുൻ കാലത്തേതിനേക്കാൾ ഒത്തിരി പരുവപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു; സിപിഐഎം-കോൺഗ്രസ് ബന്ധം കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനിവാര്യത; അവദേഷ് കുമാർ

കോൺഗ്രസ് മുൻ കാലത്തേതിനേക്കാൾ ഒത്തിരി പരുവപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു; സിപിഐഎം-കോൺഗ്രസ് ബന്ധം കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനിവാര്യത; അവദേഷ് കുമാർ