സിപിഎം സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് വിജയരാഘവൻ; എല്ലാ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും ജനങ്ങളെ ചേർത്തുപിടിച്ച സർക്കാർ; തുടർഭരണം തടയാമെന്നത് വ്യാമോഹം

സിപിഎം സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് വിജയരാഘവൻ; എല്ലാ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും ജനങ്ങളെ ചേർത്തുപിടിച്ച സർക്കാർ; തുടർഭരണം തടയാമെന്നത് വ്യാമോഹം