സ്ത്രീ സുരക്ഷയുടെ കാര്യം മിണ്ടരുത്! പശു സുരക്ഷയ്ക്കായി ‘സഫാരി പശു’ പദ്ധതിയുമായി യോഗി സര്‍ക്കാര്‍

'പശു സഫാരി'പദ്ധതിയുമായി യോഗി സര്‍ക്കാര്‍. അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന കന്നുകാലികളുടെ പരിപാലനവും മെച്ചപ്പെട്ട സുരക്ഷയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്