നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ എന്റെ 28 ദിവസങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മലയാളികൾ ഉത്തരവാദികളാണ്; ഹൃദയസ്പര്‍ശിയായി ഒരു പ്രവാസിയുടെ കുറിപ്പ്

ഇരുപതിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ പെങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുത്താൽ എന്നെയും അച്ഛനെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ എന്തിന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി