കോവിഡില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ കൈയ്യില്‍നിന്ന് പോയി; കുംഭ മേള നിര്‍ത്താന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് ജുന അഖാഡി മുഖ്യന്‍

വിശ്വാസം എന്നത് മനുഷ്യർക്ക് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്, എന്നാൽ മനുഷ്യജീവിതം അതിലും പ്രധാനമാണ്.