ഇനി ഒരു വർഷം വരെ മാസ്ക് ധരിക്കണം: ലംഘിച്ചാൽ 10,000 രൂപ പിഴ

നിയമംലംഘിച്ചാൽ 10000 രൂപ വരെ പിഴയും രണ്ടു വർഷംവരെ തടവും ലഭിക്കാം. ഒരുവർഷമോ അടുത്ത വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങുന്നതുവരെയോ ആണ്‌ നിയമത്തിന്റെ