കോവിഡ് വാക്സില്‍ ആദ്യം ആര്‍ക്ക് നല്‍കണം?; സംസ്ഥാനങ്ങളോട് പ്രഥമ പരിഗണനാ ലിസ്റ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍

വൈറസ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായി ബാധിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളെ കൃത്യമായി അറിയുന്നതിനായാണ്‌ പ്രഥമ പരിഗണനാ ലിസ്റ്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.