കൊറോണ വാക്‌സിനാണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു; മോഷ്ടിച്ച വാക്‌സിന്‍ തിരിച്ചു നല്‍കി കള്ളന്റെ ക്ഷമാപണം

കൊറോണ വാക്‌സിനാണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു; മോഷ്ടിച്ച വാക്‌സിന്‍ തിരിച്ചു നല്‍കി കള്ളന്റെ ക്ഷമാപണം