കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് നിയന്ത്രണവുമായി തമിഴ്നാടും; 7 ദിവസത്തെ ഹോം ക്വാറന്റീൻ നിർബന്ധമാക്കി

കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് നിയന്ത്രണവുമായി തമിഴ്നാടും; 7 ദിവസത്തെ ഹോം ക്വാറന്റീൻ നിർബന്ധമാക്കി