ഗവണ്‍മെന്‍റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മിസ്സിംഗ് ; കവര്‍ ഫോട്ടോയുമായി ഔട്ട്‌ലുക്ക് മാഗസിന്‍

അതിന് താഴെയായി പേര്- ഗവണ്‍മെന്‍റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രായം- 7 വയസ്സ് കണ്ടുകിട്ടുന്നവര്‍ രാജ്യത്തെ പൗരന്‍മാരെ വിവരമറിയിക്കണം- എന്ന് ചേർത്തിരിക്കുന്നു.