സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തില്‍ തിരുത്തുകള്‍

സംസ്ഥാനത്ത് പുതുവര്‍ഷം പ്രമാണിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തില്‍ തിരുത്തുകള്‍.ഇറച്ചിയും മീനും തുടര്‍ന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളില്‍ സൂക്ഷിക്കാന്‍ അനുമതി.വിവിധ സംഘടനകളുടെ ആവശ്യം