കൊവിഡ് 19 മരുന്നുകൾക്കു പുറമെ ടെസ്റ്റിംഗ് കിറ്റുകളുടെ കയറ്റുമതിയിലും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ…

രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കൊവിഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് കിറ്റുകളുടെ കയറ്റുമതിയില്‍ നിയന്ത്രണമേര്‍പ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ. കൊവിഡ്