കൊറോണ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്താൻ ചെലവ് ഒരുലക്ഷം രൂപ; ആശുപത്രിയിൽ പോകാനും ചികിത്സ തേടാനും മടിച്ച് അമേരിക്കക്കാര്‍

ഇപ്പോൾത്തന്നെ 27.5 ലക്ഷം ആളുകള്‍ കൊറോണയുണ്ടയിട്ടും ചെലവ് ഭയന്നുമാത്രം ആശുപത്രികളില്‍ പോകാന്‍ മടിക്കുകയാണ്