എസ്ബിടി അക്കൗണ്ട് ശാഖ മാറ്റാം

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവന്‍കൂറില്‍ കോര്‍ ബാങ്കിംഗ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളതിനാല്‍ ഇടപാടുകാര്‍ക്ക് അവരുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറില്‍ മാറ്റം വരുത്താതെ തന്നെ ഒരു