കോൺഗ്രസ്സിന്‌ കൂടുതൽ സീറ്റുകളുറപ്പാക്കും; ഘടക കക്ഷികള്‍ക്ക് അധിക സീറ്റ് എന്ന ആവശ്യത്തിന് വഴങ്ങില്ല

കോൺഗ്രസ്സിന്‌ കൂടുതൽ സീറ്റുകളുറപ്പാക്കും; ഘടക കക്ഷികള്‍ക്ക് അധിക സീറ്റ് എന്ന ആവശ്യത്തിന് വഴങ്ങില്ല;