അധ്യക്ഷനും ഉദ്ഘാടകനും കെ ബാബു: അതുമാത്രമാക്കേണ്ട, പ്രാർത്ഥനയും കൂടെ ചൊല്ലിക്കൊള്ളാൻ ഒരു വിഭാഗം കോൺഗ്രസുകാർ

മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ പരിപാടിയില്‍ ബാബുവിനെ അധ്യക്ഷനായി തീരുമാനിച്ചത് തെറ്റായിപ്പോയെന്ന് പിന്നീട് പ്രസിഡൻ്റ് തന്നെ സമ്മതിച്ചു....