എൽഡിഎഫ് ഭരണം അവസാനിക്കാന്‍ പതിനൊന്ന് മാസമുണ്ട്, അതിനിടയില്‍ പ്രളയവും വരള്‍ച്ചയും സാമ്പത്തിക തകര്‍ച്ചയും വരാനിരിക്കുകയല്ലേ: ദുരന്തങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ച് തിരുവഞ്ചൂർ

തിരുവഞ്ചൂരിൻ്റെ പ്രതികരണത്തിന് പിന്നാലെ ”ദുരന്തങ്ങളിലാണ് പ്രതീക്ഷ, അത് കുറച്ച് കഷ്ടമായിപ്പോയി, ഇനിയും ഒരു പ്രളയം വരരുതേ എന്നാണ് എല്ലാവരും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നത്,”