കോണ്ടത്തിന്റെ പരസ്യത്തിനു നിയന്ത്രണം: കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതിയുടെ നോട്ടീസ്

കോണ്ടത്തിന്റെ പരസ്യങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ആറുമണിക്കും പത്തുമണിക്കും ഇടയ്ക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന കേന്ദ്രസർക്കാർ ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതി. എന്തുകൊണ്ടാണു ഇത്തരത്തിൽ