സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഹജ്ജ് ക്വോട്ട വെട്ടിക്കുറച്ചു.

ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹജ്ജ് അപേക്ഷകരുള്ള കേരളത്തിന്റെ ക്വോട്ട വെട്ടിക്കുറച്ചു.6,487 സീറ്റുകളാണ് ആദ്യ ഘട്ട ക്വോട്ടയായി കേരളത്തിന് ഇന്നലെ