കോളജ് ഓഫ് ഡിജിറ്റല്‍ മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു

സിംഗപ്പൂര്‍ ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ക്രിയേറ്റീവ് ന്യൂറോണ്‍സ് കമ്പനിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായ കോളജ് ഓഫ് ഡിജിറ്റല്‍ മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് (CDM) കൊച്ചിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം