ആവശ്യമുള്ള വൈദ്യുതി മുഴുവന്‍ സ്വയം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ വിമാനത്താവളമായി കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം

കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തെ തേടി വീണ്ടും പേരും പെരുമയുമായി എത്തുന്നു. തങ്ങള്‍ക്കാവശ്യമായ വൈദ്യുതി മുഴുവന്‍ സ്വയം ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്ന ലോകത്തെ ആദ്യ വിമാനത്താവളമാകാന്‍ കൊച്ചി