കൂട്ടിലടക്കപ്പെട്ട തത്തയെ തുറന്നു വീടൂ ഇല്ലെങ്കില്‍ പരമോന്നത നീതിപീഠം ഇടപെടും

കൂട്ടില്‍ കിടക്കുകയാണ് തത്ത. അതിന് യജമാനന്റെ സ്വരത്തില്‍ സംസാരിക്കാന്‍ മാത്രമേ കഴിയുന്നുള്ളു. അടുത്തിടെ തത്ത സമര്‍പ്പിച്ച സത്യങ്ങള്‍ കണ്ടാലറിയാം ഒന്നിലധികം