സിഎന്‍എന്‍ ഐബിഎന്‍ എഡിറ്റര്‍ രാജ്ദീപ് സർദേശായിയും ഡപ്യൂട്ടി എഡിറ്റര്‍ സാഗരിക ഘോഷും ചാനല്‍ വിട്ടു

സിഎന്‍എന്‍ ഐബിഎന്‍ എഡിറ്റര്‍ രാജ്ദീപ് സർദേശായിയും ഡപ്യൂട്ടി എഡിറ്റര്‍ സാഗരിക ഘോഷും ചാനല്‍ വിട്ടു. ചാനലിന്‍റെ പ്രമുഖ കമ്പനിയായ നെറ്റ്