സഹകരണം പൂർണമായും സംസ്ഥാന വിഷയം; രാജ്യത്താകെ അതിനൊരു മന്ത്രാലയം എന്ന ആവശ്യമില്ല: മുഖ്യമന്ത്രി

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സഹകരണ മന്ത്രാലയം രൂപീകരിക്കുന്നത് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമായും ആശങ്കയുണ്ടാക്കും.