‘സ്വർണ്ണ ബിസ്കറ്റുകൾ’ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ച് പ്രതിഷേധവുമായി യൂത്ത് ലീഗ്

നാളെയും സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതീകാത്മകമായി 'സ്വർണ്ണ ബിസ്കറ്റുകൾ' അയക്കും എന്ന് പി കെ