ശ്രേഷ്ഠപദത്തിലേറി മലയാളം

നാളുകള്‍ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനു ശുഭപര്യവസാനം, മലയാണ്മയ്ക്കിനി ശ്രേഷ്ഠ പദത്തിന്റെ പ്രൗഡിയും സ്വന്തം. മലയാളത്തിന്റെ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യത്തിന് ശ്രേഷ്ഠഭാഷാ പദവി ലഭിച്ചതോടെ

മലയാളത്തിനു ശ്രേഷ്ഠഭാഷാ പദവി

മലയാളത്തിനു ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ പദവി ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായി. കേന്ദ്ര സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പ് ഇതു സംബന്ധിച്ച തീരുമാനമെടുത്തു. കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതോടെ