ആദ്യം വേണ്ടെന്നു പറഞ്ഞ സൗജന്യ ഭക്ഷ്യധാന്യക്കിറ്റ് ഇപ്പോൾ വേണമെന്നു പറഞ്ഞ് റേഷൻ കാർഡുടമകൾ

ഇതോടെ ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് ആകെ ബുദ്ധിുട്ടിലായിരിക്കുകയാണ്. വെള്ളക്കാര്‍ഡുകാരില്‍ കിറ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്തവരെ കണ്ടെത്താന്‍ ഫോണിലൂടെ വിളിച്ചന്വേഷിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്....