സിവില്‍ സപ്ലൈസ് ഓഫീസുകളിലും റേഷന്‍ കടകളിലും വിജിലന്‍സ് മിന്നല്‍ പരിശോധന

സംസ്ഥാനത്തെ സിവില്‍ സപ്ലൈസ് ഓഫീസുകളിലും റേഷന്‍ കടകളിലും വിജിലന്‍സ് മിന്നല്‍ പരിശോധന. ഓപ്പറേഷന്‍ ബ്രെഡ് ആന്റ് ബട്ടര്‍ എന്ന് പേരിട്ട