പിഎസ്‌സിയുടെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ കായിക ക്ഷമതാ പരീക്ഷയിൽ ആള്‍മാറാട്ടം

ഇയാൾക്ക് പകരമായി എത്തിയ ആൾ 100 മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. അതേപോലെതന്നെ പരീക്ഷ എഴുതിയപ്പോഴും ഇയാള്‍ ആള്‍മാറാട്ടം നടത്തിയെന്ന് പോലീസ്