നികുതി തട്ടിപ്പ്: 53 ലക്ഷത്തിന്റെ സിഗററ്റ് പിടിച്ചു.

ചിറയിൻകീഴ്:നികുതി വെട്ടിച്ച് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 53 ലക്ഷം രൂപയുടെ 148 പെട്ടി സിഗററ്റ് ചിറയിൻകീഴ് റെയിവെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പിടികൂടി..ട്രെയിൻ