മുന്‍ ബ്രിട്ടീഷ് മന്ത്രിക്ക് എട്ടുമാസം തടവുശിക്ഷ

ട്രാഫിക് നിയമലംഘനം നടത്തിയതിനും അതു മറച്ചുവച്ചതിനും മുന്‍ ബ്രിട്ടീഷ് ഊര്‍ജവകുപ്പുമന്ത്രി ക്രിസ് ഹൂണിന് കോടതി എട്ടുമാസം തടവുശിക്ഷ നല്‍കി. ഈ