കുടിവെള്ളം കിട്ടാതെ വലയുന്ന കേരളത്തില്‍ നിന്നും ഒരു പുഴയെത്തന്നെ വഴിമാറ്റി ഒഴുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച് തമിഴ്‌നാട്

ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ വേനല്‍ അനുഭവപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തു നിന്നും ഒരു പുഴയെ ഗതിമാറ്റി ഒഴുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച് തമിഴ്‌നാട്. ചിന്നാര്‍