തൊഴിലിനും പഠനത്തിനുമായി ചൈനയിലേക്കു പോകാനിരിക്കുന്നവരുടെ നില പരുങ്ങലിലാക്കി ചൈനയുടെ പുതിയതന്ത്രം; ചൈനീസ് വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രം വീസ

തൊഴിലിനും പഠനത്തിനുമായി ചൈനയിലേക്കു പോകാനിരിക്കുന്നവരുടെ നില പരുങ്ങലിലാക്കി ചൈനയുടെ പുതിയതന്ത്രം; ചൈനീസ് വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രം വീസ