ബംഗളൂരുവിൽ വി ഐ പികളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ചൈനീസ് സ്പൈ ഡ്രോണുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു

അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടു കൂടിയ പത്ത് ചൈനീസ് നിർമിത സ്പൈ ഡ്രോണുകൾ ബംഗളൂരുവിൽ പിടിച്ചെടുത്തു. കെമ്പഗൌഡ അന്താരാഷ്ട്രവിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ ഒരു യാത്രക്കാരനിൽ നിന്നാണു