കടൽക്കൊള്ളക്കാർ റാഞ്ചിയ കപ്പലിലെ ജീവനക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി

സൊമാലിയൻ കടൽക്കൊള്ളക്കാർ റാഞ്ചിയ ചൈനീസ് കപ്പലിലെ ജീവനക്കാരെ മോചിപ്പിച്ചു.ഷാങ്ഹായിൽ നിന്ന് ഇറാനിലേയ്ക്ക് 28 പേരുമായി പോകുകയായിരുന്ന കപ്പലിനെ ഒമാൻ കടലിൽ