ചൈനീസ് മാസ്കുകളും കൊവിഡ് നിർണയ കിറ്റുകളും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ നിരസിച്ചു; ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതിനാലെന്ന് വിശദീകരണം

ചൈനയിൽ നിർമ്മിച്ച മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ നിരസിച്ചു. ഗുണനിലവാരമില്ലെന്ന കാരണത്താലാണ് ചൈനീസ് മാസ്കും കൊവിഡ് നിർണയ കിറ്റുകളും അടക്കമുള്ള