മനുഷ്യന്‍ ചിമ്പാന്‍സികളില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്ഥമായിരിക്കാന്‍ കാരണമെന്ത്? ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ കണ്ടെത്തിയ ഉത്തരമിതാ

മനുഷ്യന്‍ ചിമ്പാന്‍സികളില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്ഥമാകാന്‍ കാരണമെന്ത്? 99 ശതമാനം ജീനുകളും സമാനമായിട്ടും മനുഷ്യനെ ചിമ്പാന്‍സികളില്‍ നിന്നും വേറിട്ടുനിര്‍ത്തുന്നതിന്റെ ഉത്തരം ഒടുവില്‍