അച്ചൻകോവിലാറിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ മുങ്ങിമരിച്ചു

അച്ചൻകോവിലാറിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ രണ്ട് കുട്ടികൾ മുങ്ങിമരിച്ചു.മുടിയൂർക്കോണം കണ്ണത്തു വീട്ടിൽ കെ.കെ.വിഷ്ണു(13),പൂലേ കോളനിയിൽ സിയാദ് (13) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.പന്തളം എൻ എസ്